Kirurgi Heden

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Den nya EU-förordningen ersätter Personuppgiftslagen, Pul, i Sverige och innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har tillsatt en utredning hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen.

Personuppgifter på Kirurgi Heden

När du besöker Kirurgi Heden så registrerar vi personuppgifter om dig för att säkra kvalitet och för att efterleva olika lagar. Dina uppgifter finns alltid kvar i Sverige och vi anlitar bara ISO-certifierade och kontrollerade underleverantörer för drift och utveckling så att dina uppgifter är säkert skyddade.

Dina uppgifter, dina rättigheter!

Alla medicinska uppgifter och all patientadministration hanteras enligt patientdatalagen som reglerar hur länge uppgifterna ska sparas, vem som kan beredas åtkomst till dem och hur de ska skyddas. Utdrag ur din journal begär du hos oss.
 • För medverkan i Kirurgi Hedens kommunikation och marknadsföring tillämpas samtycke där du informeras och skriver under att du godkänner din medverkan. Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke, kontakta oss då.
 • Ekonomiska transaktioner kan innehålla personuppgifter såsom inbetalningar och fakturor. Denna hantering lyder under bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas.
 • övriga områden som dina personuppgifter kan förekomma inom är till exempel beredskapsplaner för brand, dokumenterade självskattningar och planer, nationella kvalitetsregister eller uppgifter som används för att säkra vår kvalitet.
 • Vi arbetar inte med profilering. Vi tillämpar inga generella beslut eller antaganden om egenskaper baserade på våra patienters personuppgifter, varken i automatiserad form eller manuellt.
 • Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem, till exempel en myndighet, en kommun eller ett landsting. Skulle du komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi också behöva vidareförmedla relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag så att de kan fullgöra sina plikter gentemot dig. Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lagen.

  Dina rättigheter

  Du kan begära att få ett utdrag av vad vi har om dig eller ställa andra frågor om dina personuppgifter. Du kan också begära rättning av eventuella felaktigheter, tycka till, ställa en fråga eller lämna en kommentar om hur vi hanterar dina uppgifter. Notera att många uppgifter gallras när de inte längre är relevanta så om det har gått en tid sedan du var hos oss kanske uppgifterna inte finns kvar.

  Du får svar inom 30 dagar och alla ärenden tas bort 90 dagar efter leverans.

  För journalinformation finns ytterligare bestämmelser för hur utdrag får lämnas ut definierade i Patiendatalagen. Detta medför att vi har olika flöden för utlämnande av personuppgifter i allmänhet och journalinformation. För journalutdrag vänder du dig till oss så hjälper vi dig.

  För utdrag så kommer vi att genomföra en identitetskontroll eftersom vi vill vara säkra på att vi inte lämnar ut information om dig till någon annan. Vi ser helst att du kommer personligen och hämtar dina journaluppgifter samt ha med dig legitimation.

  Vanliga frågor

  Vem är ansvarig för att personuppgifterna hanteras rätt?

  Ansvarig för att uppgifterna hanteras korrekt är i de flesta fall Kirurgi Heden, men ibland kan landsting och kommun stå som ansvarig och vi agera biträde, vilket betyder att vi följer de instruktioner vi får från den ansvarige.

  Varifrån får ni mina uppgifter?

  Vi hämtar in medicinska uppgifter om dig från andra vårdgivare via journalen. övriga personuppgifter hämtar vi in direkt från dig eller den som ska stå för din vård, t ex ett landsting, en kommun eller ett försäkringsbolag.

  Vem får se mina uppgifter?

  Medicinska uppgifter får endast de som har en medicinsk relation till dig se. Andra uppgifter begränsas tillgång till genom rollbaserade behörigheter så att ingen får tillgång till information som den inte behöver.

  Lämnar ni mina uppgifter vidare?

  Ja. Kirurgi Heden lämnar vid behov ut relevanta personuppgifter om dig till den som är huvudman enligt Häso- och sjukvårdslagen (HSL). Normalt är det ett landsting eller en kommun som är huvudman men det kan också finnas andra huvudmän såsom försäkringsbolag eller myndigheter. Till exempel lämnas information om dig ut vid ett försäkringsärende eller om det är behovet av en sammanhållen journal som styr. Allt ligger givetvis i linje med både HSL och Socialtjänstlagen (SoL). Du har alltid rätt få att veta vem vi lämnar vilken information till och du har också rätt att få information från den andra parten hur de hanterar dina uppgifter.

  Vad händer om något går fel?

  Om det skulle ske en incident, t ex att vi upptäcker eller misstänker att personuppgifter har kommit bort, blivit förvanskade eller kommit i orätta händer så kommer vi försöka kontakta dig för att informera om detta så fort som möjligt förutom att vi arbetar intensivt med att återställa informationen. Vi är dessutom skyldiga att anmäla eventuella incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Om jag vill bli raderad eller få hanteringen av mina personuppgifter begränsad?

  Kirurgi Heden bedriver sjukvård och omsorg enligt avtal med kommuner och landsting och vi får inte radera information som även styrs av andra lagar än dataskyddsförordningen. Det du kan häva är de samtycken vi använder oss av för kommunikation och marknadsföring, men resterande personuppgifter gallras så fort vi inte behöver dem enligt lag och avtal.
 • På grund av Covid-19
  I dessa tider med restriktioner på grund av Covid-19, undanbereder vi att ni har sällskap med in på vår mottagning. Undantag är förälder, tolk eller personlig assistent. Tack för visad hänsyn!
  Remiss
  Vi tar emot remisser för kirurgiska sjukdomar, gastroskopi och koloskopi från samtliga vårdcentraler.

  Vi har ett stort utbud inom kirurgi och behandlingar.

  Första besöket hos specialistläkare via remiss 100:-
  Återbesök 300:-

  Remiss från din läkare

  För att komma till oss måste du ha remiss från din läkare alt. skicka en egenremiss.

  Tjänster

  Bilder

  Operationer
  Operationer
  Operationer
  Operationer